• 25 jaar ervaring - Uitstekende kwaliteit & service
  • Eigen NL productie - Hoogwaardige kozijnen, directe besparing!!
  • Kozijnen met montage - Ontzorging met gecertificeerde monteurs
  • KOMO Keurmerk - Gecontroleerde kwaliteit volgens Nederlands bouwbesluit
  • 25 jaar ervaring - Uitstekende kwaliteit & service

Algemene voorwaarden

HEPRO kunststof kozijnen hanteert de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Levering vindt plaats onder de condities genoemd in de overhandigde algemene voorwaarden. Op alle door HEPRO Kunststof Kozijnen B.V. Op aangegane overeenkomsten zijn haar levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij het handelsregister te Groningen onder nummer 04079931.

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: de eigenaar van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de website; de content: alle in de website aanwezige inhoud; Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Algemene Voorwaarden HEPRO kunststof & aluminium kozijnen B.V.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door HEPRO kunststof & aluminium kozijnen B.V., gevestigd te Zuidbroek, hierna te noemen HEPRO. KvK-nummer 04079931.
1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van HEPRO.
1.3 Bijzondere van de voorwaarden van HEPRO afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.
2.1 Alle aanbiedingen en /of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Mondelinge aanbiedingen door HEPRO of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door HEPRO schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Gegevens in drukwerken verstrekt door HEPRO zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden HEPRO niet.

Artikel 3 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van HEPRO binden de laatste niet, voor zover ze door HEPRO niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 Overeenkomst.
4.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en/of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor HEPRO door zijn schriftelijke bevestiging en onder de ontbindende voorwaarde dat de overeenkomst na inmeting door HEPRO technisch uitvoerbaar blijkt te zijn. Wanneer het gevraagde niet technisch mogelijk is, is de overeenkomstig vernietigbaar en wordt de overeenkomst ontbonden voor zover de overeenkomst al tot stand was gekomen. HEPRO is in een dergelijk geval jegens de opdrachtgever niet gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst noch aansprakelijk of schadeplichtig .
4.2 Elke met HEPRO aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat HEPRO van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat HEPRO zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
4.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door HEPRO bij de aanbieding verstrekt, zijn voor HEPRO niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartners en /of derden.
5.1 HEPRO aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en /of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen en door HEPRO worden geaccordeerd.
5.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van HEPRO onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.
5.3 Algemene voorwaarden worden slechts door HEPRO aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten.
6.1 Op alle door HEPRO verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en mo- dellen enz. behoudt HEPRO zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met HEPRO zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven HEPRO zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van €5.000,00, onverminderd HEPRO zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 Leveringstermijnen.
7.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever HEPRO schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor HEPRO zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
7.2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 8 Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 9 Prijzen.
9.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
9.2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
9.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 4,5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 10 Aanbetaling.
HEPRO is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van mini- maal 30% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van HEPRO de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 11 Annuleren.
11.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door HEPRO reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens HEPRO gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan HEPRO als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht HEPRO te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
11.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt HEPRO zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door HEPRO aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten alsmede het transportrisico hieraan verbonden voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13 Aansprakelijkheid.
13.1 HEPRO is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
g. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
13.2 HEPRO is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit de (de)montage van de bestaande kozijnen en voor reeds aanwezige en/of verborgen gebreken aan de woning die niet tijdens de inmeting door HEPRO konden worden vastgesteld dan wel voorzien. Met name bij losliggende stenen, vensterbanken en rollagen, alsmede scheuren en overige gebreken zijn de kosten voor opdrachtgever.
13.3 HEPRO is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van HEPRO of van hen, die door HEPRO te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
13.4 HEPRO zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
13.5 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van HEPRO.

Artikel 14 Garantie.
Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groot- handelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 15 Materialen.
15.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
15.2 Goederen die HEPRO tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.
15.3 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door HEPRO door geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 16 Verplichtingen van de opdrachtgever.
16.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat HEPRO tijdig kan beschikken;
a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van HEPRO;
b. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen;
c. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, ver- warming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
d. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
16.2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
16.3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
16.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor HEPRO voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17 Reclame.
17.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, HEPRO terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 1 dag na de dag van de levering c.q. oplevering HEPRO wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
17.2 HEPRO dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
17.3 Indien de reclame naar het oordeel van HEPRO juist is, zal HEPRO hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 18 Meer en minderwerk.
18.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
18.2 Meer en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
18.3 Door HEPRO te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 19 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt HEPRO om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door HEPRO gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 20 Wijziging van de opdracht.
20.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
20.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan HEPRO ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
20.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door HEPRO buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 21 Overmacht.
21.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar HEPRO of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van HEPRO, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van HEPRO, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheids- maatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor HEPRO overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
21.2 HEPRO is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, tot/dat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud.
22.1 Zolang HEPRO geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van HEPRO.
22.2 HEPRO heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
22.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 23 Oplevering.
23.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop HEPRO dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen.
23.2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke HEPRO niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel "Overmacht" geregeld.

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding.
24.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal HEPRO ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

24.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. HEPRO heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
24.3 HEPRO is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door HEPRO reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling ver- eist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van HEPRO op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 25 Betaling.
25.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
25.2 HEPRO is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
25.3 HEPRO is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de op- drachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
25.4  Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het Rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat HEPRO zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 26 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle door HEPRO gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van HEPRO, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

HEPRO kunststof kozijnen hanteert de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Levering vindt plaats onder de condities genoemd in de overhandigde algemene voorwaarden. Op alle door HEPRO Kunststof Kozijnen B.V. Op aangegane overeenkomsten zijn haar levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij het handelsregister te Groningen onder nummer 04079931.

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: de eigenaar van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de website; de content: alle in de website aanwezige inhoud; Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Algemene Voorwaarden HEPRO kunststof & aluminium kozijnen B.V.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door HEPRO kunststof & aluminium kozijnen B.V., gevestigd te Zuidbroek, hierna te noemen HEPRO. KvK-nummer 04079931.
1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van HEPRO.
1.3 Bijzondere van de voorwaarden van HEPRO afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.
2.1 Alle aanbiedingen en /of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Mondelinge aanbiedingen door HEPRO of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door HEPRO schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Gegevens in drukwerken verstrekt door HEPRO zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden HEPRO niet.

Artikel 3 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van HEPRO binden de laatste niet, voor zover ze door HEPRO niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 Overeenkomst.
4.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en/of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor HEPRO door zijn schriftelijke bevestiging en onder de ontbindende voorwaarde dat de overeenkomst na inmeting door HEPRO technisch uitvoerbaar blijkt te zijn. Wanneer het gevraagde niet technisch mogelijk is, is de overeenkomstig vernietigbaar en wordt de overeenkomst ontbonden voor zover de overeenkomst al tot stand was gekomen. HEPRO is in een dergelijk geval jegens de opdrachtgever niet gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst noch aansprakelijk of schadeplichtig .
4.2 Elke met HEPRO aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat HEPRO van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat HEPRO zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
4.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door HEPRO bij de aanbieding verstrekt, zijn voor HEPRO niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartners en /of derden.
5.1 HEPRO aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en /of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen en door HEPRO worden geaccordeerd.
5.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van HEPRO onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.
5.3 Algemene voorwaarden worden slechts door HEPRO aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten.
6.1 Op alle door HEPRO verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en mo- dellen enz. behoudt HEPRO zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met HEPRO zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven HEPRO zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van €5.000,00, onverminderd HEPRO zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 Leveringstermijnen.
7.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever HEPRO schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor HEPRO zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
7.2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 8 Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 9 Prijzen.
9.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
9.2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
9.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 4,5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 10 Aanbetaling.
HEPRO is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van mini- maal 30% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van HEPRO de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 11 Annuleren.
11.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door HEPRO reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens HEPRO gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan HEPRO als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht HEPRO te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
11.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt HEPRO zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door HEPRO aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten alsmede het transportrisico hieraan verbonden voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13 Aansprakelijkheid.
13.1 HEPRO is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
g. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
13.2 HEPRO is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit de (de)montage van de bestaande kozijnen en voor reeds aanwezige en/of verborgen gebreken aan de woning die niet tijdens de inmeting door HEPRO konden worden vastgesteld dan wel voorzien. Met name bij losliggende stenen, vensterbanken en rollagen, alsmede scheuren en overige gebreken zijn de kosten voor opdrachtgever.
13.3 HEPRO is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van HEPRO of van hen, die door HEPRO te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
13.4 HEPRO zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
13.5 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van HEPRO.

Artikel 14 Garantie.
Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groot- handelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 15 Materialen.
15.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
15.2 Goederen die HEPRO tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.
15.3 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door HEPRO door geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 16 Verplichtingen van de opdrachtgever.
16.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat HEPRO tijdig kan beschikken;
a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van HEPRO;
b. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen;
c. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, ver- warming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
d. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
16.2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
16.3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
16.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor HEPRO voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17 Reclame.
17.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, HEPRO terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 1 dag na de dag van de levering c.q. oplevering HEPRO wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
17.2 HEPRO dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
17.3 Indien de reclame naar het oordeel van HEPRO juist is, zal HEPRO hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 18 Meer en minderwerk.
18.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
18.2 Meer en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
18.3 Door HEPRO te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 19 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt HEPRO om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door HEPRO gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 20 Wijziging van de opdracht.
20.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
20.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan HEPRO ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
20.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door HEPRO buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 21 Overmacht.
21.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar HEPRO of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van HEPRO, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van HEPRO, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheids- maatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor HEPRO overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
21.2 HEPRO is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, tot/dat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud.
22.1 Zolang HEPRO geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van HEPRO.
22.2 HEPRO heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
22.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 23 Oplevering.
23.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop HEPRO dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen.
23.2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke HEPRO niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel "Overmacht" geregeld.

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding.
24.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal HEPRO ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

24.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. HEPRO heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
24.3 HEPRO is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door HEPRO reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling ver- eist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van HEPRO op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 25 Betaling.
25.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
25.2 HEPRO is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
25.3 HEPRO is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de op- drachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
25.4  Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het Rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat HEPRO zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 26 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle door HEPRO gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van HEPRO, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.